Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie  shop.bgc.com.pl

 

Serwis internetowy ERP Shop shop.bgc.com.pl jest prowadzony przez:
Business Global Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-695, ul. Nowogrodzka 50/515, Tel.: +48 601 730 631 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000283475, NIP: 665-28-23-529, NIP EU – PL 665-28-23-529, REGON 300584693, o kapitale zakładowym w wysokości 51 000,00 zł (zwana dalej: „Spółka”).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
 3. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w trosce o przedstawienie użytkownikom serwisu klarownych i rzetelnych informacji na temat zasad działania serwisu ERP Shop shop.bgc.com.pl przedstawiamy Państwu poniższy regulamin. Prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią. W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź uwag prosimy o kontakt z operatorem Serwisu bgc@bgc.com.pl

§1 Definicje pojęć użytych w regulaminie Serwisu internetowego ERP Shop shop.bgc.com.pl

 1. Serwis – ERP Shop shop.bgc.com.pl jest serwisem internetowym, pozwalającym na zakup produktów (rozumiany jako jednorazowy, czasowy lub bezterminowy dostęp do):
  • treści (wpisów w terminologii WordPress) stanowiącej KnowHow Business Global Consulting Polska Sp. z o.o
  • elektronicznych materiałów do których całość praw autorskich przysługuje Business Global Consulting Polska Sp. z o.o. w formie:
   • Ebooków – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej. Książki mogą być zapisane w formacie plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez ERP Shop shop.bgc.com.pl. Ebooki są sprzedawane w postaci plików cyfrowych.
   • PDF – (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.
   • EPUB – (skrót od electronic publication) – format zapisu książki elektronicznej, którą można odczytać za pomocą aplikacji Adobe Digital Editions (ADE).
   • XLS / XLSX – materiały elektroniczne zapisane w formacie MS Excel 2011 lub nowszym które można odczytać za pomocą aplikacji MS Excel.
  • kursów e- learningowych przez Internet, mających na celu kształcenie na odległość za pośrednictwem sieci globalnej (distance learning) do których całość praw autorskich przysługuje Business Global Consulting Polska Sp. z o.o. w formie.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze serwisu ERP Shop shop.bgc.com.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 3. Podmiot realizujący płatność – PayU, PayPal, DotPay, Płatności.pl – zewnętrzne w stosunku do Business Global Consulting Polska Sp. z o.o. podmioty, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 4. Operator Serwisu – osoba upoważniona przez Business Global Consulting Polska Sp. z o.o.
 5. Koszyk – funkcjonalność Serwisu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zakupu oraz umożliwiająca Użytkownikowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także wprowadzenie danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu ERP Shop shop.bgc.com.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Serwisie ERP Shop shop.bgc.com.pl, dostarczania zamówionych produktów Użytkownikowi, uiszczania przez Użytkownika ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Użytkownika do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Do korzystania ze Serwisu ERP Shop shop.bgc.com.pl, w tym przeglądania asortymentu Serwisu ERP Shop shop.bgc.com.pl oraz składania zamówień na produkty, oraz dostępu do kursów e-learningowych niezbędny jest:

  a) komputer z dostępem do sieci Internet;

  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 3. Minimalne wymagania techniczne komputera dotyczące pełnego korzystania z serwisu (dotyczy kursów e-learningowych):

  • połączenie z Internetem: 2Mbit/s (zalecane 10 i więcej)
  • przeglądarka internetowa: najnowsze dostępne stabilne wersje Safari, Google Chrome, Mozilla FireFox,  Internet Explorer;
  • wtyczki do przeglądarki: Adobe Flash Player (wersja najnowsza)
  • włączona obsługa cookies i Javascript
  • procesor: 2GHz (+)
  • pamięć operacyjna: 4GB RAM (+)
  • grafika: 1024×768 @ 32bit (+)
  • karta dźwiękowa
  • głośniki lub słuchawki
  • system operacyjny: Windows 10/8.1/8/7/Vista, OS X 10.x, Linux RedHat/Ubuntu lub nowsze
 4. Korzystanie z Serwisu internetowego ERP Shop shop.bgc.com.pl  jest możliwe tylko za zasadach i warunkach zawartych w niniejszym regulaminie.
 5. Uzyskanie dostępu do Serwisu internetowego w jakikolwiek sposób oznacza wyrażenie zgody na postępowanie zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszego regulaminu. Zaakceptowanie regulaminu jest konieczne przy procesie rejestracji i odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu rejestracji w Serwisie.
 6. W przypadku braku akceptacji jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu należy zaprzestać korzystania z Serwisu.
 7. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, bez konieczności informowania o tym użytkowników Serwisu. Przed każdorazowym skorzystaniem z Serwisu internetowego użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z aktualną treścią regulaminu. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności z powodu nieznajomości regulaminu przez Użytkownika Serwisu.
 8. Użytkownik zezwala Operatorowi Serwisu na przetwarzanie następujących danych technicznych i technologicznych:
  1. adres IP ,
  2. wywołany adres internetowy (URL),
  3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej korzysta Użytkownik,
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http lub https.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez serwis na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 10. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez shop.bgc.com.pl informacji handlowych w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i polityce prywatności.
 11. ERP Shop shop.bgc.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wykorzystania wiedzy zdobytej podczas kursów.
 12. ERP Shop shop.bgc.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w kursach. Błąd taki należy zgłosić do Operatora Serwisu.

§3 Rejestracja

 1. W celu pełnego korzystania z usług Serwisu użytkownik musi dokonać rejestracji w Serwisie.
 2. Rejestracja w serwisie jest darmowa.
 3. W celu rejestracji w Serwisie Internetowym ERP Shop shop.bgc.com.pl (założenia konta Użytkownika) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Serwisu Internetowego ERP Shop shop.bgc.com.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Użytkownika.
 4. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w ustępie poprzedzającym, a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Serwisie, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. .
 5. Dane wprowadzone przez Użytkownika w Serwisie w procesie rejestracji  pozostają do wiadomości jedynie dla Operatora Serwisu i mogą być wykorzystywane i przetwarzane tylko na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i polityce prywatności serwisu ERP Shop shop.bgc.com.pl (ODNOŚNIK DO PKT V)
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, w procesie rejestracji. Operator Serwisu w żaden sposób nie dokonuje weryfikacji podawanych przez Użytkowników danych i nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych przez Użytkownika.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących hasła dostępu do konta użytkownika. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi i innym osobom korzystającym z Serwisu przy pomocy jego hasła dostępu.
 8. Użytkownik ma możliwość dodawania i weryfikowania danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i polityce prywatności.
 9. Użytkownik ma prawo do natychmiastowego usunięcia swojego konta użytkownika bez podania żadnej przyczyny. W tym celu zamiar likwidacji konta należy zgłosić Operatorowi Serwisu, który usunie konto użytkownika w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia. O usunięciu konta użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem.
 10. W przypadku stwierdzenia łamania postanowień niniejszego regulaminu bądź zasad dobrych obyczajów Operator zastrzega możliwość zablokowania konta użytkownika.

§4 Warunki realizacji zamówień w Serwisie

 1. Użytkownik może składać zamówienia na produkty dostępne Serwisie ERP Shop shop.bgc.com.pl   (o których mowa w paragrafie 1 niniejszego regulaminu) przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, podać jego wersję i ilośc jeżeli jest zamawiasz wiecej niż jedną sztukę i a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  • Następnie należy kliknąć na przycisk „Koszyk” albo „Zobacz koszyk”, sprawdzić zawartość koszyka i jeżeli wszystko się zgadza nacisnąć przycisk „Zamówienie” albo „Przejdź do kasy”;
  • wybrać rodzaj przesyłki jako przesyłka elektroniczna (sposób dostarczenia produktu);
  • wybrać formę płatności
  • wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  • kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”
 3. Płatności za zakupione produkty odbywają się poprzez Podmiot Realizujący Płatność.

§5 Zasady poufności i polityka prywatności

 1. W trosce o zachowanie prywatności użytkowników serwisu shop.bgc.com.pl przedstawiamy do wiadomości wszystkich osób odwiedzających strony serwisu zasady polityki prywatności użytkowników serwisu. Operator Serwisu jest jednocześnie administratorem danych przekazywanych przez użytkowników i dba o ich bezpieczeństwo. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez operatora serwisu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo – usługowej operatora serwisu.
 2. Informacje dotyczące Użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym oraz w przypadku niezapłacenia należności, podmiotom prowadzącym w imieniu operatora serwisu postępowanie związane z dochodzeniem należności. Operator Serwisu zapewnia realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 3. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez operatora serwisu wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszego serwera. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Operator serwisu używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.
 1. Dane osobowe przekazane dobrowolnie przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie oraz przy późniejszych aktualizacjach danych, przetwarzane są przez Administratora w celach statutowych, statystycznych, marketingowych, informacyjnych i reklamowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym również w celu sprzedaży towarów i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu i dla potrzeb działań marketingowych związanych ze świadczeniem tych usług i sprzedaży towarów (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, o nowych produktach i usługach oraz działania podejmowane we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi). Zaznaczenie na formularzu rejestracyjnym pola „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowej” rozumianej jako zgoda na otrzymywanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach i usługach oraz innych informacji handlowych na przesyłanie takich informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail) jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownicy mają prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z procedurą opisaną na stronach. Poczta elektroniczna kierowana do bgc @ bgc.com.pl jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.
 3. Operator Serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych swoich użytkowników. Nasze procedury bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją zewnętrzną.
 4. Operator serwisu zapewnia użytkownikom możliwość rezygnacji z otrzymywania korespondencji elektronicznej od bgc.com.pl poprzez odpowiednią funkcję.
 5. Operator serwisu zapewnia użytkownikom możliwość usunięcia swoich danych z bazydanych (także w celu rezygnacji z otrzymywania korespondencji od shop.bgc.com.pl). Aby zapobiec powtórnej rejestracji osobom, których udział w serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług operator serwisu może odmówić usunięcia danych. Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w sytuacjach, w których Użytkownik posiada nieuregulowane zobowiązania finansowe względem operatora serwisu.
 6. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych na naszych stronach bądź korzystania z usług serwisu, skontaktuj się z operatorem serwisu.
 7. Zbierane dane są wykorzystywane do: obsługi serwisowej użytkowników portalu, do obsługi technicznej próśb użytkowników portalu, do korespondencji administracyjnej, do wysyłania informacji marketingowych i biuletynów informacyjnych w zakresie zaakceptowanym przez zarejestrowanych użytkowników, do badań służących do poprawy funkcjonowania portalu i szkoleń, do wykrywania i zapobiegania oszustwom internetowym.
 8. Użytkownik ma prawa w każdej chwili wyrejestrować się z witryny wysyłając nail na adres bgc@bgc.com.pl

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez operatora serwisu lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w serwisie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator Serwisu zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Operator serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach operator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e- mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik  ma prawo do rezygnacji z zamówienia:
  1. w przypadku zakupu materiałów elektronicznych – do momentu pobrania materiałów elektronicznych,
  2. w przypadku dostępu do płatnych treści lub kursów e-learningowych zamieszczonych na serwisie ERP World bgc.com.pl – do momentu pierwszego zalogowania się do serwisu.
 2. W przypadku spełnienia postanowień określonych w powyższym ustępie Operator zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez Użytkownika należność.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§8 Postanowienia końcowe

 1. Business Global Consulting Polska Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Serwisu Internetowego ERP Shop shop.bgc.com.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu Internetowego ERP Shop shop.bgc.com.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu Internetowego ERP Shop shop.bgc.com.pl.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a operatorem Serwisu, której przedmiotem są usługi świadczone przez operatora w ramach serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory powstałe w trakcie i w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną  będą rozstrzygane ugodowo przez  Spółkę i Użytkownika. Próba osiągnięcia ugodowego będzie uważana za niedoszłą do skutku od momentu gdy jedna ze Stron (Spółka lub Użytkownik) pisemnie poinformuje o tym fakcie drugą Stronę. Jeżeli wypracowanie rozwiązania ugodowego nie będzie możliwe, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo wg siedziby Spółki Sądowi Powszechnemu.